forum.garminych.ru forum.garminych.ru
forum.garminych.ru
 
 FAQFAQ             
            

: 1
forum.garminych.ru
  : Óìåð Garmin 1200 ïîñëå ïðîøèâêè
Boxa88

: 100
: 112446

Êëóá Garmin   : 04 , 2018 6:18 21 PM   : Î÷åðåäíîé íàâèãàòîð íå ãðóçèòñÿ.
Nuvi 1200, ïåðåñòàë çàãðóæàòüñÿ â ïðîèçâîëüíûé ìîìåíò (ò.å. íå ïîñëå ïåðåïðîøèâêè è ò.ï. à ïîñëå î÷åðåäíîãî âêëþ÷åí ...
 
1 1
: GMT + 4
 


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

File Attachment © by Meik Sievertsen