forum.garminych.ru forum.garminych.ru
forum.garminych.ru
 
 FAQFAQ             
            

: 1
forum.garminych.ru
  : íóâè 205w íå þñòèðóåòñÿ
SSSR76

: 0
: 2551

Êëóá Garmin   : 08 , 2014 1:01 50 AM   : íóâè 205w íå þñòèðóåòñÿ
ó ìåíÿ íóâè 205 w ïåðåñòàë ðåàãèðîâàòü íà ëþáóþ çàêëàäêó è êíîïêó . Ïðîøèâêà ñòîèò ïîñëåäíÿÿ 7.60 êàðòû 5.32. ïîïûòê ...
 
1 1
: GMT + 4
 


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

File Attachment © by Meik Sievertsen