forum.garminych.ru forum.garminych.ru
forum.garminych.ru
 
 FAQFAQ             
            

Ñîçäàíèå ðàñòðîâûõ êàðò â SAS Planet (èíñòðóêöèÿ)

 
           forum.garminych.ru -> Êàðòû Garmin
::  
Antey: 27.09.2014
: 1

: 12 , 2014 2:14 35 PM     : Ñîçäàíèå ðàñòðîâûõ êàðò â SAS Planet (èíñòðóêöèÿ)

Äëÿ íà÷àëà õîòåë áû ïîáëàãîäàðèòü ïîëüçîâàòåëÿ RTuERkaM, çà ïîìîùü ñ ïðîøèâêîé äëÿ GPSMAP64, à òî íå âèäàòü áû ìíå ðàñòðîâûõ êàðò. Ñ íàâèãàöèåé ðàíüøå íå ñòàëêèâàëñÿ, ïîýòîìó â ýòîì äåëå íîâè÷åê. ðàçîáðàëñÿ êàê ñìîã. èíñòðóêöèÿ ïðèêðåïëåíà.


Êàê ñîçäàòü ðàñòðîâûå êàðòû â SAS Planet.rar
 :

  :  Êàê ñîçäàòü ðàñòðîâûå êàðòû â SAS Planet.rar
  :  11.81 MB
 :  1548 ()

:   
           forum.garminych.ru -> Êàðòû Garmin : GMT + 4
1 1

 
 

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

File Attachment © by Meik Sievertsen