forum.garminych.ru forum.garminych.ru
forum.garminych.ru
 
 FAQFAQ             
            

Ïîìîãèòå ïîæàëóñòà - Garmin eTrex 10

 
           forum.garminych.ru -> Êëóá Garmin
::  
xbuster: 25.11.2014
: 1

: 25 , 2014 5:17 49 PM     : Ïîìîãèòå ïîæàëóñòà - Garmin eTrex 10

Ïîìîãèòå ïîæàëóñòà,

Íåäàâíî ïðèîáðåë á/ó Garmin eTrex 10. Âðîäå âñå ðàáîòàåò íà âèä. Ïðîáëåìà â òîì ÷òî ïèøåò íåò ñâîáîäíîé ïàìÿòè!
Ïîïðîáîâàë:

1. Ïîëíûé ðåñåò êàê íàïèñàíî íà ñàéòå Ãàðìèí
2. Ïîäêëþ÷èòü ê êîìïó - íå ÷èòàåò ôàéëû - ïðåäëàãàåò îòôàðìàòèðîâàòü

Âèäåî:

http://youtu.be/8m12rMLUnyA
http://youtu.be/nVq-AQIkxDk

Çàðàíèå áëàãîäàðåí!
:   
           forum.garminych.ru -> Êëóá Garmin : GMT + 4
1 1

 
 

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

File Attachment © by Meik Sievertsen