forum.garminych.ru forum.garminych.ru
forum.garminych.ru
 
 FAQFAQ             
            

Êðèâî ðèñóþòñÿ òðåêè

 
           forum.garminych.ru -> Êàðòû Garmin
::  
Viktor_SV: 18.12.2014
: 2

: 18 , 2014 3:15 07 PM     : Êðèâî ðèñóþòñÿ òðåêè

Çäðàâñòâóéòå!

Ó ìåíÿ ïðîáëåìà ñ eTrex 30. Êðèâî ïèøåòñÿ òðåê. Íå àêêóðàòíî, ñ òî÷íîñòüþ äî íåñêîëüêèõ ìåòðîâ. Ïðÿìàÿ ëèíèÿ îò òî÷êè, â êîòîðîé ëîãèðîâàíèå âêëþ÷èëîñü äî òî÷êè, ãäå îíî îòêëþ÷èëîñü. Âîò ïðèìåð: http://connect.garmin.com/modern/activity/588734541

Ýòî áàã óñòðîéñòâà èëè êðèâûå íàñòðîéêè? Íà eTrex Vista Hcx òàêîãî íå áûëî.
Garminych: 10.02.2008
: 2305

: 18 , 2014 10:22 43 PM     : Re: Êðèâî ðèñóþòñÿ òðåêè

Viktor_SV ():
Çäðàâñòâóéòå!

Ó ìåíÿ ïðîáëåìà ñ eTrex 30. Êðèâî ïèøåòñÿ òðåê. Íå àêêóðàòíî, ñ òî÷íîñòüþ äî íåñêîëüêèõ ìåòðîâ. Ïðÿìàÿ ëèíèÿ îò òî÷êè, â êîòîðîé ëîãèðîâàíèå âêëþ÷èëîñü äî òî÷êè, ãäå îíî îòêëþ÷èëîñü. Âîò ïðèìåð: http://connect.garmin.com/modern/activity/588734541

Ýòî áàã óñòðîéñòâà èëè êðèâûå íàñòðîéêè? Íà eTrex Vista Hcx òàêîãî íå áûëî.


À êàðòà êàêàÿ ñòîèò â íàâèãàòîðå?
    e-mail
Viktor_SV: 18.12.2014
: 2

: 19 , 2014 2:14 49 PM     :

Garminych, CN Europe NTU 2015.10 3D.

Åñòü åù¸ âñòðîåííàÿ Äîðîãî Ðîññèè 6.09. Òàì òî æå ñàìîå.
RTuERkaM: 30.03.2011
: 723

: 19 , 2014 7:19 29 PM     :

×òî-òî íà ðåàëüíûé òðåê ýòî âîîáùå íå ïîõîæå...
:   
           forum.garminych.ru -> Êàðòû Garmin : GMT + 4
1 1

 
 

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

File Attachment © by Meik Sievertsen