forum.garminych.ru forum.garminych.ru
forum.garminych.ru
 
 FAQFAQ             
            

Êàê âåðíóòü ïåðâîíà÷àëüíûå ôàéëû ñ ïàïêè Ãàðìèí íà etrex 10?

 
           forum.garminych.ru -> Êàðòû Garmin
::  
Âàëåíòèí84: 30.12.2014
: 2

: 02 , 2015 11:23 48 PM     : Êàê âåðíóòü ïåðâîíà÷àëüíûå ôàéëû ñ ïàïêè Ãàðìèí íà etrex 10?

Ïîìîãèòå êòî ìîæåò âåðíóòü ôàéëû èç ïàïêè Garmin.×àñòü ôàéëîâ áûëî íå÷àåíííî óäàëåíî è òåïåðü êàðò íåò.Ïðè çàõîäå â êàðòó,íà ýêðàíå ïóñòîòà,îäíà ñòðåëî÷êà ìèãàåò.Çàëèâêà êàðò íå ïîëó÷àåòñÿ,òàêàÿ æå ïóñòîòà.
RTuERkaM: 30.03.2011
: 723

: 02 , 2015 11:23 52 PM     :

Âîñïîëüçóéòåñü ïðîãðàììîé WebUpdater îíà óñòàíîâèòü îáíîâëåíèÿ, â òîì ÷èñëå è áàçîâóþ êàðòó.
Garminych: 10.02.2008
: 2305

: 03 , 2015 12:12 29 PM     :

RTuERkaM ():
â òîì ÷èñëå è áàçîâóþ êàðòó.


×òî òî ÿ çàïàìÿòîâàë êîãäà ýòî WU êàðòû óñòàíàâëèâàë?
    e-mail
RTuERkaM: 30.03.2011
: 723

: 03 , 2015 12:12 49 PM     :

Garminych ():
RTuERkaM ():
â òîì ÷èñëå è áàçîâóþ êàðòó.


×òî òî ÿ çàïàìÿòîâàë êîãäà ýòî WU êàðòû óñòàíàâëèâàë?

Äëÿ Garmin eTrex 10 - óñòàíàâëèâàåò Wink2015-01-03_104833.png
 :
  :  69.02 KB
 :  8298 ()

2015-01-03_104833.png


Garminych: 10.02.2008
: 2305

: 03 , 2015 12:12 56 PM     :

RTuERkaM ():
Äëÿ Garmin eTrex 10 - óñòàíàâëèâàåò Wink


Î êàê, ÿ äàæå è íå çàäóìûâàëñÿ, åñëè âäðóã ÷òî èç àðõèâà áðàë. Very Happy
    e-mail
Âàëåíòèí84: 30.12.2014
: 2

: 03 , 2015 4:16 24 PM     :

ÑÏÀÑÈÁÎ ÎÃÐÎÌÍÎÅ!!!ÂѨ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈËÎÑÜ,ÅÙ¨ È ÇÀÊÀ×ÀË ÊÀÐÒÓ ÑÂÎÅÉ ÎÁËÀÑÒÈ!
:   
           forum.garminych.ru -> Êàðòû Garmin : GMT + 4
1 1

 
 

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

File Attachment © by Meik Sievertsen