forum.garminych.ru forum.garminych.ru
forum.garminych.ru
 
 FAQFAQ             
            

óñòàíîâêà êàðò

 
           forum.garminych.ru -> Êëóá Garmin
::  
AlNik63: 10.05.2012
: 58
: Ìîñêâà, ñåâåðî-âîñòîê

: 05 , 2015 12:00 25 AM     : óñòàíîâêà êàðò

Åñòü Garmin Nuvi 2545 êîòîðûé äëÿ Åâðîïû, ìîæíî ëè íà íåãî ïîñòàâèòü êàðòû Ðîññèè?
RTuERkaM: 30.03.2011
: 723

: 05 , 2015 2:02 22 AM     :

Ìîæíî êîíå÷íî - City Navigator Russia.
AlNik63: 10.05.2012
: 58
: Ìîñêâà, ñåâåðî-âîñòîê

: 05 , 2015 3:03 11 AM     :

Êàêèå-òî øàìàíñêèå ïëÿñêè íóæíû?
_________________
Garmin NUVI 2595 GLONASS
turneps: 30.05.2011
: 23

: 05 , 2015 9:09 13 AM     :

Êóïèòü
AlNik63: 10.05.2012
: 58
: Ìîñêâà, ñåâåðî-âîñòîê

: 05 , 2015 9:21 43 PM     :

turneps ():
Êóïèòü


Îá ýòîì ÿ è ñàì çíàþ, íå âûõîä. Òàê æå ìîæíî çàëèòü ð.....þ êàðòó, òî æå íå âûõîä. Ñïðàøèâàëîñü ñîâñåì ïðî äðóãîå.

_________________
Garmin NUVI 2595 GLONASS
:   
           forum.garminych.ru -> Êëóá Garmin : GMT + 4
1 1

 
 

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

File Attachment © by Meik Sievertsen