forum.garminych.ru forum.garminych.ru
forum.garminych.ru
 
 FAQFAQ             
            

garmin nuvi 40

 
           forum.garminych.ru -> Êëóá Garmin
::  
serg1785: 14.01.2015
: 2

: 14 , 2015 1:13 05 PM     : garmin nuvi 40

Ëþäè äîáðûå, ïîìîãèòå!
Ïðîøó Âàøåé ïîìîùè. Â÷åðà êóïèë garmin nuvi 40, íà÷àë îáíîâëÿòü êàðòû ÷åðåç gamin express, â èòîãå âñå êàðòû ó ìåíÿ ñ óñòðîéñòâà ïðîïàëè. Íà sd êàðòå ïåðåèìåíîâàë ôàéë â gmapsupp.img ëèøíèå ôàéëû óäàëèë. ñêà÷àë gmap updater532_4941.exe ïûòàþñü îáíîâèòü - ãîâîðèò âûáðàííîå óñòðîéñòâî íå ñîäåðæèò ôàéëîâ äëÿ îáíîâëåíèé.
×òî äåëàòü?
Ç.û. ïàïêó .system íà garmine òîæå íå íàøåë
RTuERkaM: 30.03.2011
: 723

: 14 , 2015 2:14 06 PM     :

Îòôîðìàòèðóéòå êàðòó ïàìÿòè â FAT32, âñòàâüòå åå â íàâèê, ïîäêëþ÷èòå íàâèê ê êîìïó, çàïóñòèòå ÃàðìèíÝêñïðå è ÷åðåç íåãî óñòàíîâèòå ïîñëåäíþþ âåðñèþ êàðòû Ðîññèè (Ðîññèÿ ÍÒ).
serg1785: 14.01.2015
: 2

: 14 , 2015 6:18 59 PM     :

îê, êàê ïðèäó äîìîé ïîïðîáóþ. ïî ðåçóëüòàòó îòïèøóñü.
:   
           forum.garminych.ru -> Êëóá Garmin : GMT + 4
1 1

 
 

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

File Attachment © by Meik Sievertsen