forum.garminych.ru forum.garminych.ru
forum.garminych.ru
 
 FAQFAQ             
            

êàê ïåðåìåñòèòü ñòðàíèöû ìåíþ ?

 
           forum.garminych.ru -> Êëóá Garmin
::  
1éÂëàä: 03.03.2015
: 10
: Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

: 28 , 2015 3:15 13 PM     : êàê ïåðåìåñòèòü ñòðàíèöû ìåíþ ?

 îáùåì, òî..â çàãîëîâêå ñêàçàíî. Íàâèãàòîð - Åòðåêñ 30 . ß ñàì êîãäà-òî ïåðåñòàâëÿë ìåíþøêè, íî âîò ñåé÷àñ êîñíóëîñü, à ÿ çàáûë..ïîäñêàæèòå ïîæàëóéñòà êòî çíàåò..
1éÂëàä: 03.03.2015
: 10
: Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

: 28 , 2015 10:22 13 PM     :

âñåì ñïàñèáî çà ïîìîùü , ðàçîáðàëñÿ
:   
           forum.garminych.ru -> Êëóá Garmin : GMT + 4
1 1

 
 

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

File Attachment © by Meik Sievertsen