forum.garminych.ru forum.garminych.ru
forum.garminych.ru
 
 FAQFAQ             
            

Ïîäêëþ÷åíèå GVN-53

 
           forum.garminych.ru -> Êëóá Garmin
::  
root
Site Admin


: 12.10.2007
: 17

: 29 , 2008 10:22 52 PM     : Ïîäêëþ÷åíèå GVN-53

 ñïåöèôèêàöèè GVN-53 óêàçàíî, ÷òî äàííîå óñòðîéñòâî ìîæåò áûòü ïîäêëþ÷åíî ê âíåøíåìó ìîíèòîðó ÷åðåç RGB, íî ïðè ýòîì â èíñòðóêöèè ïî ïîäêëþ÷åíèþ (êîòîðàÿ èäåò â êîìïëåêòå) íè÷åãî íå ñêàçàíî êàê îñóùåñòâèòü ýòî ïîäêëþ÷åíèå.

Äàííûé äîêóìåíò ñîäåðæèò ïîëíóþ èíôîðìàöèþ ïî ðàñïèíîâêå ðàçúåìà GVN-53.



gvn53-1.jpg
 :
  :  163.72 KB
 :  12648 ()

gvn53-1.jpg


    e-mail
:   
           forum.garminych.ru -> Êëóá Garmin : GMT + 4
1 1

 
 









Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

File Attachment © by Meik Sievertsen