forum.garminych.ru forum.garminych.ru
forum.garminych.ru
 
 FAQFAQ             
            

ïîìîãèòå ãäå ñêà÷àñòü MapUpdater 5.10

 
           forum.garminych.ru -> Êàðòû Garmin
::  
den1606: 28.02.2013
: 3

: 01 , 2013 11:23 40 PM     : ïîìîãèòå ãäå ñêà÷àñòü MapUpdater 5.10

äëÿ îáíîâëåíèÿ âåðñèè 5.03 è äàëåå äî ïîñëåäíåé
navicom: 15.10.2009
: 97

: 06 , 2013 8:20 41 PM     :

Âåðñèÿ 5.03 íå îáíîâëÿåòñÿ äî 5.10 è âûøå, ýòî ñâÿçàíî ñ èçìåíåíèåì ëèöåíçèè.
Äëÿ âàñ ðåøåíèåì áóäåò ïðèîáðåòåíèå êàðòî÷êè SD http://www.garmin.ru/gps-karty-dlya-avtonavigatorov-cat/city-navigator-russia.html
:   
           forum.garminych.ru -> Êàðòû Garmin : GMT + 4
1 1

 
 

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

File Attachment © by Meik Sievertsen