forum.garminych.ru forum.garminych.ru
forum.garminych.ru
 
 FAQFAQ             
            

1410 ïðîáëåìû

 
           forum.garminych.ru -> Êàðòû Garmin
::  
Éîãàí Âàéñ: 19.11.2010
: 6

: 24 , 2013 12:00 12 AM     : 1410 ïðîáëåìû

Âñåì Ãóä Íàéò !!!
nuvi 1410 àëüòåðíàòèâíàÿ ïðîøèâêà DeLuxe, ñåãîäíÿ ïðè ïîäêëþ÷åíèè USB êàáåëÿ íå ïåðåõîäèò â "ðåæèì íàêîïèòåëÿ", íè âûêëþ÷åííîì, íè âêëþ÷åííîì ñîñòîÿíèè(íå âèäèò êîìï) !!!
Ñïàñèáî.
pahan: 21.04.2011
: 44

: 24 , 2013 7:19 04 PM     : 1410 ïðîáëåìû

âàì ñþäà http://www.gps-forum.ru/cgi-bin/forum/showpost.pl?Board=gpsgeneral&Number=125674&page=2&view=collapsed&sb=5
:   
           forum.garminych.ru -> Êàðòû Garmin : GMT + 4
1 1

 
 

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

File Attachment © by Meik Sievertsen