forum.garminych.ru forum.garminych.ru
forum.garminych.ru
 
 FAQFAQ             
            

àâòîìîáèëüíàÿ êàðòà åâðîïû ñ ãîëîñîì äëÿ garmin 62gtc

 
           forum.garminych.ru -> Êàðòû Garmin
::  
Diver: 01.10.2013
: 2
: Moscow

: 01 , 2013 9:21 08 PM     : àâòîìîáèëüíàÿ êàðòà åâðîïû ñ ãîëîñîì äëÿ garmin 62gtc

Âñåì ïðèâåò.
Åñòü ëè àâòîìîáèëüíàÿ êàðòà Åâðîïû ñ ãîëîñîì äëÿ garmin 62gtc?
Òàê æå íóæíà ìîðñêàÿ êàðòà Åâðîïû ñ ãëóáèíàìè, ñòîÿíêàìè, ïðåïÿòñòâèÿìè è ôàðâàòåðàìè äëÿ garmin 62 gtc
RTuERkaM: 30.03.2011
: 723

: 01 , 2013 10:22 09 PM     :

Ìîæåò âñå òàêè - GPSMAP 62stc ???
Diver: 01.10.2013
: 2
: Moscow

: 04 , 2013 12:00 00 AM     : Ïðèâåò

Âñå ïðàâèëüíî
Ñîððè
:   
           forum.garminych.ru -> Êàðòû Garmin : GMT + 4
1 1

 
 

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

File Attachment © by Meik Sievertsen