forum.garminych.ru forum.garminych.ru
forum.garminych.ru
 
 FAQFAQ             
          

îáíîâëåíèå êàðò 5.30

 
         forum.garminych.ru -> Êàðòû Garmin
::  
Radionovxx: 03.02.2013
: 7

: 15 , 2014 10:10 45 AM     : îáíîâëåíèå êàðò 5.30

Ïîäñêàæèòå ïîæàëóéñòà ïîñëå ïîêóïêè êàðòû 5.30 áóäåò îíà äàëüøå áåñïëàòíî îáíîâëÿòñÿ êàê îáíîâëÿëàñü äî 5.29?
  e-mail
RTuERkaM: 30.03.2011
: 723

: 15 , 2014 12:12 47 PM     : Re: îáíîâëåíèå êàðò 5.30

Radionovxx ():
Ïîäñêàæèòå ïîæàëóéñòà ïîñëå ïîêóïêè êàðòû 5.30 áóäåò îíà äàëüøå áåñïëàòíî îáíîâëÿòñÿ êàê îáíîâëÿëàñü äî 5.29?

À êàðòà Äîðîãè Ðîññèè è ÑÍÃ óæå äàâíî íå ïðîäàåòñÿ.
Radionovxx: 03.02.2013
: 7

: 15 , 2014 1:13 06 PM     :

Ïî÷åìó íå ïðîäàåòñÿ Âîò - http://garminych.ru/index.php?productID=541 èëè ýòî íå ýòî?
  e-mail
Radionovxx: 03.02.2013
: 7

: 15 , 2014 1:13 20 PM     :

è íà îô ñàéòå ïðîäàþòñÿ êàðòû äîðîãè ÐÔ
  e-mail
RTuERkaM: 30.03.2011
: 723

: 15 , 2014 3:15 52 PM     :

Radionovxx ():
Ïî÷åìó íå ïðîäàåòñÿ Âîò - http://garminych.ru/index.php?productID=541 èëè ýòî íå ýòî?

À, çíà÷èò îñòàëèñü îñòàòêè. Äà, òîãäà ìîæíî ïîêóïàòü. Íà îô ñàéòå ïðîäàåòñÿ òîê ÒÎÏÎ èëè Ðîññèÿ ÍÒ http://www.garmin.ru/gps-karty-dlya-avtonavigatorov-cat/city-navigator-russia.html#.Uv9VCBvQnIU
:   
         forum.garminych.ru -> Êàðòû Garmin : GMT + 4
1 1

 
 

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

File Attachment © by Meik Sievertsen