forum.garminych.ru forum.garminych.ru
forum.garminych.ru
 
 FAQFAQ             
            

Garmin eTrex-20 ïîñëå îáíîâëåíèÿ system software missig
1, 2, 3 ... 12, 13, 14  .
 
           forum.garminych.ru -> Êëóá Garmin
::  
Ribolov: 31.12.2011
: 2

: 31 , 2011 3:15 26 PM     : Garmin eTrex-20 ïîñëå îáíîâëåíèÿ system software missig

Ïîìîãèòå ïîæàëóéñòà. Ïîñëå îáíîâëåíèÿ eTrex-20 ñ ïîìîùüþ WebUpdater (÷åðåç ñåðâåð garmin) íà ýêðàíå âèäíà òîëüêî îäíà çàïèñü system software missig. Êîìïüþòåð, íàâèãàòîð êàê óñòðîéñòâî îïðåäåëÿåò è webupdater åãî òîæå âèäèò à âîò âíóòðåííÿÿ ïàìÿòü óñòðîéñòâà íåâèäíà (êîìïüþòåð íå îïðåäåëÿåò åãî êàê âíåøíèé íàêîïèòåëü). Ïðîáîâàë çàëèòü ïðîøèâêè íàâèãàòîð âõîäèò â ðåæèì LOADING è âèñíåò æäàë 20ìèí, ïðîáîâàë íà CD ñîçäàòü êàòàëîã garmin è ïîëîæèòü òóäà ïðîøèâêó , òîæå áåç ðåçóëüòàòà. ×òî ìíå äåëàòü? eTrex-20 hwid=1305. Ìîæåò ñóùåñòâóþò êàêèå ñåðâèñíûå ôàéëû? Åñëè êòî ñòàëêèâàëñÿ ñ òàêîé ïðîáëåìîé ïîäñêàæèòå. ß â øîêå òàêàÿ ôèðìà à òàê âñå êðèâî.
RTuERkaM: 30.03.2011
: 723

: 31 , 2011 5:17 14 PM     :

Âåðîÿòíåå âñåãî ñáîé ïðè çàêà÷êå ôàéëà îáíîâëåíèÿ ïðîøèâêè, â ñëåäñòâèå ÷åãî îí ïîëó÷èëñÿ ïîâðåæäåííûì. Äóìàþ øàíñû âîññòàíâîèòü åñòü, íóæíî ïðîáîâàòü...

Íóæíî ïðîøèòü â ïðå-áóóò, íîðìàëüíîé ïðîøåé (rgn-êîé), âñå äîëæíî èñïðàâèòüñÿ Wink
Ribolov: 31.12.2011
: 2

: 31 , 2011 8:20 23 PM     :

eTrex20 áëàãîïîëó÷íî çàðàáîòàë êîíå÷íî íå áåç ïîìîùè RTuERkaM , áîëüøîå ñïàñèáî çà ïîìîùü. Âñåì óäà÷è!!
mars551: 22.04.2012
: 2

: 22 , 2012 12:00 14 AM     : etrex 20 system software missing

ïðèâåò, òàêàåæå ñèòóàöèÿ ñ íàâèãàòîðîì, ïîìîãè, äàé ññûëî÷êó íà ïðîøèâêó â ôîðìàòå RGN, äëÿ etrex 20
RTuERkaM: 30.03.2011
: 723

: 22 , 2012 1:13 56 PM     : Re: etrex 20 system software missing

mars551 ():
ïðèâåò, òàêàåæå ñèòóàöèÿ ñ íàâèãàòîðîì, ïîìîãè,

Îê Cool
mars551: 22.04.2012
: 2

: 22 , 2012 9:21 46 PM     : ñïàñèáî

Ñïàñèáî RTuERkaM è ìíå ïîìîã, íàâèãàòîð çàðàáîòàë)
najoory: 24.04.2012
: 1

: 24 , 2012 12:12 53 PM     :

Ìîæíî è ìíå, âûðó÷àéòå, ìàéñêèå óæå âîò-âîò, à æåëåçêà êèðïè÷îì! =(
RTuERkaM: 30.03.2011
: 723

: 24 , 2012 8:20 39 PM     :

Ïîñòàðàþñü Smile
zonder: 10.05.2012
: 1

: 10 , 2012 11:11 20 AM     :

Ïîæàëóéñòà ïîìîãèòå. Ïðè ïîïûòêå îñâîáîäèòü ìåñòî íà etrex 20 áûëà ñòåðòà áàçîâàÿ êàðòà è åùå ïàðà ôàéëîâ èç êîðíÿ ïàïêè GARMIN. Òåïåðü ïîñëå çàïèñè íîâîãî ôàéëà ñ íîâîé êàðòîé â ìåíþ âûáîðà êàðòû ïðîñòî ÷åðíûé ýêðàí.  ÷åì ì.á. ïðè÷èíà? ñåé÷àñ â ïàïêå ñëåä-å ôàéëû:
- GarminDevice.xml
- gmapbmap.img
- gmapbmap.sum
- gmaptz.img
- system.xml
-fs_imag
Çàðàíåå ñïàñèáî
tolik2005: 08.06.2012
: 3

: 08 , 2012 3:03 08 AM     :

íàø¸ë ïðîøèâêè çäåñü http://gawisp.com/perry/etrex/eTrex_10_20_30/
×åì çàëèâàòü â ïðå áóò? Íåëüçÿ áûëî äëÿ âñåõ âûëîæèòü? Sad

2. Çàïóñêàåì Updater.exe èç ïàïêè CURE, çàãîíÿåì ïàöèåíòà â PRE BOOT MODE,
(1. Âûêëþ÷òå íàâèãàòîð
2. Çàæìèòå è óäåðæèâàéòå êíîïêó äæîéñòèêà
3. Âêëþ÷èòå íàâèãàòîð óäåðæèâàÿ êíîïêó äæîéñòèêà)

â Updater.exe ïåðåêëþ÷àåì íà USB Device è æèìàåì ÎÊ íà÷èíàåòñÿ ïðîøèâêà:
ãäå áðàòü Updater.exe?

Ç.Û. óáèë íàâèãàòîð óòèëèòîé GarminCure3.exe, íàæàë CURE âìåñòî ORIGINAL è çàëèë eTrex20_30_273Beta.exe(ðàñïàêîâàííûé)
RTuERkaM: 30.03.2011
: 723

: 08 , 2012 10:10 41 AM     :

tolik2005 ():
Ç.Û. óáèë íàâèãàòîð óòèëèòîé GarminCure3.exe, íàæàë CURE âìåñòî ORIGINAL è çàëèë eTrex20_30_273Beta.exe(ðàñïàêîâàííûé)

Ìäà, óæ ëó÷øå áûëî â ÑÖ. À ïîäðîáíî íå ðàñïèñûâàåòüñÿ, òàê êàê âñå ñëó÷àå íå îïèñàòü, à íàïèñàòü îäèí øàáëîí, òàê ïî ýòîìó øàþëîíó êòî íåáóäü îáÿçàòåëüíî óãðîþèò íàâèê, âîò ïîòîìó îíè è íå î÷åíü ïèøóòüñÿ...

Íàâèê òî êàê ñåáÿ ñåé÷àñ âåäåò òî?
Georg: 09.01.2010
: 446
: Soviet Union

: 08 , 2012 11:11 11 AM     :

tolik2005 ():

Ç.Û. óáèë íàâèãàòîð óòèëèòîé GarminCure3.exe

Óòèëèòà - îòëè÷íàÿ! È îíà íå ïðè÷¸ì. À íàâèãàòîð Âû óáèëè ñâîèì íåçíàíèåì è íå ïîíèìàíèåì òîãî, ÷òî äåëàëè... Shocked

_________________
Garmin Nüvi® - 765T
tolik2005: 08.06.2012
: 3

: 08 , 2012 8:20 59 PM     :

Ñïàñèáî RTuERkaM ìíå ïîìîã. Ïðèñëàë Updater è ïðîøèâêó.
Ãëàâíîå PRE BOOT MODE âûçûâàåòñÿ êíîïêîé äæîéñòèêà ââåðõ Very Happy .
Ñ ïîìîùüþ åãî îòèìèçìà âñ¸ ïðåêðàñíî ïðîøèëîñü.
Georg: 09.01.2010
: 446
: Soviet Union

: 08 , 2012 10:22 15 PM     :

tolik2005 ():
Ñïàñèáî RTuERkaM ìíå ïîìîã.
Ñ ïîìîùüþ åãî îòèìèçìà âñ¸ ïðåêðàñíî ïðîøèëîñü.

Îïòèìèçìà çäåñü íåäîñòàòî÷íî, à âîò çíàíèå Ãàðìèíîâ ó íåãî äåéñòâèòåëüíî åñòü!

_________________
Garmin Nüvi® - 765T
tolik2005: 08.06.2012
: 3

: 12 , 2012 2:02 53 AM     :

zonder
Ó ìåíÿ åù¸
gmapprom.sum
gmapbmap.sum
gmaptz.img
gmapbmap.img
startup.txt
698373006.gma
Garmintriangletm.ico

gmapprom.img ñòîèò íà ôëåøêå (gmapsupp.img)
:   
           forum.garminych.ru -> Êëóá Garmin : GMT + 4
1, 2, 3 ... 12, 13, 14  .
1 14

 
 

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

File Attachment © by Meik Sievertsen