forum.garminych.ru forum.garminych.ru
forum.garminych.ru
 
 FAQFAQ             
            

Êàê äîâåñòè íàâèãàòîð GARMIN nuvi 1300 äî óìà?
.  1, 2, 3
 
           forum.garminych.ru -> Êàðòû Garmin
::  
RTuERkaM: 30.03.2011
: 723

: 22 , 2013 1:13 38 PM     :

Nekto ():
È ïðîñòîå êîïèðîâàíèå èíôîðìàöèè ñ CD è ïåðåíîñ íà íîâóþ íè÷åãî íå äàåò.

Âîò êàê ðàç òàê è íóæíî äåëàòü, è åñëè âñå ïðàâèëüíî òî âñå áóäåò. Òà êàðòà êîòîðàÿ íà 2-õ ãèãîâîé êàðòå ïàìÿòè. îíà ñåé÷àñ â íàâèêå âèäèòñÿ è ðàáîòàåò? È åñëè ñ íåå âñå ïåðåêîïèðîâàòü íà íîâóþ 4-êó òî íàâèê óæå íå âèäèò (â òàêîì ñëó÷àå âîçìîæíî âû ôîðìàòíóëè íîâóþ êàðòó ê ïðèìåðó â ÍÒÔÑ, â òàêîì ñëó÷àå íàâèê ïîïðîñòó íå âèäèò íîâóþ êàðòó ïàìÿòè)?
Nekto: 22.12.2013
: 3
: Åññåíòóêè

: 22 , 2013 3:15 39 PM     :

Ñïàñèáî! Âñå èìåííî òàê!
:   
           forum.garminych.ru -> Êàðòû Garmin : GMT + 4
.  1, 2, 3
3 3

 
 

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

File Attachment © by Meik Sievertsen