forum.garminych.ru forum.garminych.ru
forum.garminych.ru
 
 FAQFAQ             
          

Îáíîâëåíèå êàðò ÄÐ4

 
         forum.garminych.ru -> Êàðòû Garmin
::  
root
Site Admin


: 12.10.2007
: 17

: 21 , 2008 1:01 21 AM     : Îáíîâëåíèå êàðò ÄÐ4

Îáíîâëåíèå êàðò ÄÐ 4.03

http://rapidshare.com/files/109081819/setup.part1.rar
http://rapidshare.com/files/109086367/setup.part2.rar
http://rapidshare.com/files/109088441/setup.part3.rar
http://rapidshare.com/files/109090554/setup.part4.rar
http://rapidshare.com/files/109091730/setup.part5.rar
  e-mail
Garminych: 10.02.2008
: 2305

: 28 , 2009 2:14 14 PM     : Äîðîãè Ðîññèè ñ ìàðøðóòèçàöèåé. Ôåäåðàëüíûå îêðóãà. Âåðñèÿ 4

Äîðîãè Ðîññèè ñ ìàðøðóòèçàöèåé. Ôåäåðàëüíûå îêðóãà. Âåðñèÿ 4.04 (57 îáëàñòåé)

Îáíîâëåíèå http://garminych.ru/index.php?news=yes
  e-mail
Garminych: 10.02.2008
: 2305

: 12 , 2010 11:11 21 AM     : Äîðîãè Ðîññèè ñ ìàðøðóòèçàöèåé. Âåðñèÿ 4.05 Òîïî

Äîðîãè Ðîññèè ñ ìàðøðóòèçàöèåé. Âåðñèÿ 4.05 Òîïî.

Âûøëî äàâíî îæèäàåìîå îáíîâëåíèå âàðèàíòà êàðò äëÿ ìàïñîðö è ïðè ýòîì ïðèÿòíàÿ äîáàâêà â âèäå òîïî íàãðóçêè.
  e-mail
:   
         forum.garminych.ru -> Êàðòû Garmin : GMT + 4
1 1

 
 

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

File Attachment © by Meik Sievertsen