forum.garminych.ru forum.garminych.ru
forum.garminych.ru
 
 FAQFAQ             
            

ñåâåðíàÿ è þæíàÿ àìåðèêà

 
           forum.garminych.ru -> Êàðòû Garmin
::  
a718: 04.05.2010
: 12

: 30 , 2010 12:12 47 PM     : ñåâåðíàÿ è þæíàÿ àìåðèêà

Ñîáñòâåííî èùóòñÿ êàðòû ýòîãî ðåãèîíà , æåëàòåëüíî ñ îñòðîâàìè âîêðóã . òê òî ÷òî âèäåë - êóñî÷êè ïî ñòðàíàì.
Ìîæíî ïîä ìàïñóðñ , èëè îäíèì êîíòåéíåðîì gmapsupp.
çíàêîìûå òóäà ñîáðàëèñü ( íó åñòü äåíüãè)
êòî ïîìîæåò áîëüøîé ñïàñèáî !
Ïèøèòå â ëè÷êó.
Garminych: 10.02.2008
: 2305

: 30 , 2010 11:23 37 PM     : Re: ñåâåðíàÿ è þæíàÿ àìåðèêà

a718 ():
( íó åñòü äåíüãè)


Òîãäà â ìàãàçèí.
    e-mail
zuzka: 25.02.2010
: 84

: 02 , 2010 1:13 45 PM     :

çà÷åì? OSM æå Wink
:   
           forum.garminych.ru -> Êàðòû Garmin : GMT + 4
1 1

 
 

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

File Attachment © by Meik Sievertsen