forum.garminych.ru forum.garminych.ru
forum.garminych.ru
 
 FAQFAQ             
          

Íà÷àëî òðàíñëÿöèè TMC â Ìîñêâå (Ïèòåðå è äðóãèõ) äëÿ Garmin
.  1, 2, 3 ... , 30, 31, 32  .
 
         forum.garminych.ru -> Êëóá Garmin
::  
È Ã Î Ð Ü: 27.11.2009
: 139
: ÑÏá

: 15 , 2013 3:15 34 PM     :

Denznak ():
Ýòî êàê? Âñå, õàëÿâà áåñïëàòíàÿ çàêîí÷èëàñü? Òàê äàâàéòå ïëàòíî, íî òîëüêî ãàðàíòèðîâàíî!

Îòñòàâèòü ïàíèêó Very Happy
 Ïèòåðå òî-æå â ñá-âñ íå ðàáîòàëî. Ïîõîæå ñåðâàê çàâèñ â Íàâèêîìå. Ñåãîäíÿ íîðìàëüíî âñå ðàáîòàåò.
Denznak: 04.07.2011
: 56
: Ìîñêâà

: 15 , 2013 3:15 37 PM     :

Åñòü îòñòàâèòü ïàíèêó!
_________________
Ïóòåøåñòâèå -õîðîøî, à ïóòåøåñòâèå ñ òåì, êòî çíàåò ìàðøðóò-âûãîäíåå.
Johannes


: 15 , 2013 7:19 04 PM     :

Ïåðåøåë íà ÑìàðòôîíËèíê, òàê âîîáùå ïðèáîð 3490 êàê äðóãîé ñòàë. ÃÎÐÀÇÄÎ äèíàìè÷íåå, ÷òî î÷åíü íå õâàòàëî, ïðè÷åì çà êèëîìåòðîâ 100 äî Ìîñêâû, à ìîæåò è áîëåå óæå ìàðøðóòû ïåðåñòðàèâàåò ïî Ìîñêâå â çàâèñèìîñòè îò ïðîáîê.

Äóìàþ, åñëè áóäóò äàííûå îò ßíäåêñÏðîáîê ïî äðóãèì êàêèì ãîðîäàì, (â îáëàñòíûõ, íàïðèìåð, åñòü), òî îí è ïî íèì áóäåò ïîêàçûâàòü îáúåçäû.

Äàæå íå îæèäàë òàêîãî îò Ãàðìèíà.
Denznak: 04.07.2011
: 56
: Ìîñêâà

: 16 , 2013 10:10 48 AM     :

Johannes? ÿ íè÷åãî íå çíàþ ïðî ÑìàðòôîíËèíê è êàê åãî "ïðèêðóòèòü ê ìîåìó ãàðìèíó. Ìîæåò êàêóþ ññûëêó äàäèòå? Ïðèáîð ó ìåíÿ òîëè 2560 òîëè 2450. Íå ïîìíþ.
_________________
Ïóòåøåñòâèå -õîðîøî, à ïóòåøåñòâèå ñ òåì, êòî çíàåò ìàðøðóò-âûãîäíåå.
navi: 20.01.2011
: 341
: Ìîñêâà

: 16 , 2013 11:11 55 AM     :

Denznak ():
Johannes? ÿ íè÷åãî íå çíàþ ïðî ÑìàðòôîíËèíê è êàê åãî "ïðèêðóòèòü ê ìîåìó ãàðìèíó. Ìîæåò êàêóþ ññûëêó äàäèòå? Ïðèáîð ó ìåíÿ òîëè 2560 òîëè 2450. Íå ïîìíþ.

Ïîñìîòðèòå ìåíþ ïðèëîæåíèé,åñëè åñòü òàêîå ìåíþ,òî íóæåí áóäåò ñìàðòôîí,åñëè ìåíþ íåò,òî ïðèêðó÷èâàòü íå÷åãî áóäåò.
ÀÂÈÀÒÎÐ: 04.09.2011
: 13
: Ìîñêâà

: 31 , 2013 9:21 34 PM     :

Ñåãîäíÿ ïåðåñòàë ïîêàçûâàòü ïðîáêè, äàæå êðóæêà íåò â âåðõíåì ëåâîì óãëó, äî ýòîãî ðàáîòàë íîðìàëüíî, íå ëàçèë â íåãî ñ îáíîâëåíèÿìè, ïðè ïîäêëþ÷åíèè ê êîìïó ïèøåò- îáíîâëåíèé íåò, êàðòû ïîñëåäíèå, à êàê ó Âàñ óâàæàåìûå Ìîñêâè÷è
Georg: 09.01.2010
: 446
: Soviet Union

: 01 , 2013 1:01 06 AM     :

ÀÂÈÀÒÎÐ ():
à êàê ó Âàñ óâàæàåìûå Ìîñêâè÷è

Òîæå ñàìîå. ×òî-òî äóðèë ñåãîäíÿ òðàôèê... Ïðèòîì, åñëè ñìîòðåòü â òåõ.ìåíþ, òî ïðè¸ì èä¸ò è ÷àñòîòà ïðàâèëüíàÿ, à çíà÷êà ïðîáîê íà äèñïëåå íåò. Ñêîðåé âñåãî ãëþêè êàêèå-òî â âåùàíèè.

_________________
Garmin Nüvi® - 765T
ÀÂÈÀÒÎÐ: 04.09.2011
: 13
: Ìîñêâà

: 01 , 2013 8:20 04 PM     :

Íó çíà÷èò ïîêà ìîæíî ñïàòü ñïîêîéíî, à òî óæå òðè ãîäà ïðèáîðó- íà÷àë âîëíîâàòüñÿ...
navi: 20.01.2011
: 341
: Ìîñêâà

: 02 , 2013 11:11 29 AM     :

Äà,ïîõîæå ïðîôèëàêòèêè âñÿêèå.
Dunkan: 12.07.2010
: 56
: Ìîñêâà

: 20 , 2013 11:11 26 AM     :

Íå ðàáîòàþò ïðîáêè âòîðóþ íåäåëþ, ÷òî çà áåäà?
_________________
Garmin 715
Garminych: 10.02.2008
: 2305

: 20 , 2013 11:11 41 AM     :

Dunkan ():
Íå ðàáîòàþò ïðîáêè âòîðóþ íåäåëþ, ÷òî çà áåäà?


Ñóäÿ ïî íàâèãàòîðó âàì íóæíà äðóãàÿ òåìà ôîðóìà.

http://forum.garminych.ru/viewtopic.php?t=258
  e-mail
Locust: 06.09.2009
: 98

: 28 , 2014 12:12 11 PM     :

Garminych ():
Dunkan ():
Íå ðàáîòàþò ïðîáêè âòîðóþ íåäåëþ, ÷òî çà áåäà?


Ñóäÿ ïî íàâèãàòîðó âàì íóæíà äðóãàÿ òåìà ôîðóìà.

http://forum.garminych.ru/viewtopic.php?t=258


Ïåðåçàïóñòèë ïðèáîð, êàê îïèñàíî â òåìå - ïðîáêè ïîÿâèëèñü, íî òåïåðü íå îòîáðàæàåòñÿ ñàìà èíôîðìàöèÿ - òî åñòü ïèêòîãðàììà òðàôèêà íà ýêðàíå, òî å¸ íåò... ïðè÷¸ì îíà ïî÷òè âñåãäà çåë¸íàÿ, à åñëè ñòàíîâèòñÿ êðàñíîé, òî ïðèáîð íå ñ÷èòàåò ñêîëüêî ÿ ïîòåðÿþ âðåìåíè. Âñ¸ ýòî ïðîèñõîäèò â ïðåäåëàõ ÌÊÀÄ è äàæå ïîäêëþ÷¸ííûé ïðîâîäîê íå ïîìîãàåò. Çà ïðåäåëàìè ÌÊÀÄ íåò îòîáðàæåíèÿ òðàôèêà ñîâñåì. Ðàíüøå ïðè¸ì áûë â ïðåäåëàõ 70 êì.

_________________
nuvi 215 + GTM 35
Garminych: 10.02.2008
: 2305

: 28 , 2014 6:18 23 PM     :

Locust ():
Âñ¸ ýòî ïðîèñõîäèò â ïðåäåëàõ ÌÊÀÄ è äàæå ïîäêëþ÷¸ííûé ïðîâîäîê íå ïîìîãàåò. Çà ïðåäåëàìè ÌÊÀÄ íåò îòîáðàæåíèÿ òðàôèêà ñîâñåì. Ðàíüøå ïðè¸ì áûë â ïðåäåëàõ 70 êì.


Òàì ñ ðàäèîñòàíöèÿìè ïðîáëåìà Crying or Very sad
  e-mail
Locust: 06.09.2009
: 98

: 29 , 2014 12:12 49 PM     :

À, ÷òî çà ïðîáëåìà? Åñòü ïåðñïåêòèâû òîãî, ÷òî ñòàíåò ëó÷øå?
_________________
nuvi 215 + GTM 35
Garminych: 10.02.2008
: 2305

: 29 , 2014 12:12 54 PM     :

Locust ():
À, ÷òî çà ïðîáëåìà? Åñòü ïåðñïåêòèâû òîãî, ÷òî ñòàíåò ëó÷øå?


Âðîäå êðóòÿò, â÷åðà ñòàëî ïîëó÷øå.
  e-mail
:   
         forum.garminych.ru -> Êëóá Garmin : GMT + 4
.  1, 2, 3 ... , 30, 31, 32  .
31 32

 
 

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

File Attachment © by Meik Sievertsen