forum.garminych.ru forum.garminych.ru
forum.garminych.ru
 
 FAQFAQ             
            

Garmin K2 Glass Cockpit

 
           forum.garminych.ru -> Êëóá Garmin
::  
Garminych: 10.02.2008
: 2305

: 10 , 2013 2:14 49 PM     : Garmin K2 Glass Cockpit

Garmin K2 Glass Cockpit

Íà î÷åðåäíîé âûñòàâêå CES 2013 Garmin ïðåäñòàâèëà íîâîå ðåøåíèå äëÿ àâòîìîáèëüíîé íàâèãàöèè

http://garminych.ru/index.php?show_aux_page=82
    e-mail
:   
           forum.garminych.ru -> Êëóá Garmin : GMT + 4
1 1

 
 

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

File Attachment © by Meik Sievertsen