forum.garminych.ru forum.garminych.ru
forum.garminych.ru
 
 FAQFAQ             
            

ïîìîãèòå ãäå ñêà÷àñòü MapUpdater 5.03

 
           forum.garminych.ru -> Êàðòû Garmin
::  
den1606: 28.02.2013
: 3

: 28 , 2013 12:12 30 PM     : ïîìîãèòå ãäå ñêà÷àñòü MapUpdater 5.03

Äîñòàëñÿ àïïàðàò nuvi 710 íà í¸ì ñòîèò êàðòà äîðîã 5.00 âîò õî÷ó îáíîâèòü ïî ýòàïíî äî íîðìàëüíîé âåðñèè è íóæåí MapUpdater 5.03, ïîìîãèòå êòî ÷åì ìîæåò.
pahan: 21.04.2011
: 44

: 28 , 2013 9:21 09 PM     :

http://www.auto-gps.ru/news/news_1211202552.shtml
den1606: 28.02.2013
: 3

: 01 , 2013 10:22 14 PM     :

pahan ():
http://www.auto-gps.ru/news/news_1211202552.shtml


Îãðîìíîå ñïàñèáî!!
:   
           forum.garminych.ru -> Êàðòû Garmin : GMT + 4
1 1

 
 

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

File Attachment © by Meik Sievertsen