forum.garminych.ru forum.garminych.ru
forum.garminych.ru
 
 FAQFAQ             
            

Garmin dezl 560

 
           forum.garminych.ru -> Êàðòû Garmin
::  
Dmitrij: 05.04.2013
: 1

: 05 , 2013 2:14 11 PM     : Garmin dezl 560

Ïîìîãèòå ðåøèòü ïðîáëåìó.Ñ ñàìîé ïîêóïêè óæå ãëþ÷èë, âîäèò ïî ñúåçäàì,ïóòàåò çíàêè,âûáèðàåò ìàðøðóò - âñÿêèìè êðóãàìè,âîîáùåì íå ðàáîòîñïîñîáíûé. ìàãàçèíå ñêàçàëè îáíîâèòü êàðòû, âèíà âñÿ â ýòîì, ïîñëå îáíîâëåíèÿ íè ÷åãî íå èçìåíèëîñü! Êàê ìîæíî îáîéòè ýòó ïðîáëåìó? íèêòî íå ñòàëêèâàëñÿ?
RTuERkaM: 30.03.2011
: 723

: 05 , 2013 3:15 13 PM     :

Îáíîâèòü ÏÎ è ñäåëàòü ñáðîñ.
:   
           forum.garminych.ru -> Êàðòû Garmin : GMT + 4
1 1

 
 

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

File Attachment © by Meik Sievertsen