forum.garminych.ru forum.garminych.ru
forum.garminych.ru
 
 FAQFAQ             
            

etrex 20 íå âèäèò çàêà÷åííóþ êàðòó íà SD êàðòó

 
           forum.garminych.ru -> Êëóá Garmin
::  
Tancor: 27.03.2013
: 2

: 20 , 2014 12:00 12 AM     : etrex 20 íå âèäèò çàêà÷åííóþ êàðòó íà SD êàðòó

Äîáðîãî äíÿ. Òàêèå âîïðîñû íå äëÿ ýòîãî ôîðóìà!
:   
           forum.garminych.ru -> Êëóá Garmin : GMT + 4
1 1

 
 

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

File Attachment © by Meik Sievertsen