forum.garminych.ru forum.garminych.ru
forum.garminych.ru
 
 FAQFAQ             
            

Áîëãàðèÿ

 
           forum.garminych.ru -> Ïîèñê êàðò
::  
schaslivchik: 05.01.2009
: 3

: 05 , 2010 11:23 39 PM     : Áîëãàðèÿ

ß òóò åäå â îòïóñê â Áîëãàðèþ, à æåíà ãîâîðèò âîçüìè ñ ñîáîé íàâèãàòîð. Âîò ÿ ÷å-òî â ñòóïàðå, à ãäå êàðòó âçÿòü? Ïîäñêàæèòå ïëèç!!!
_________________
Íå ëþáëþ ïåðåïëà÷èâàòü çà áðåíä, íî íåèçâåñòíûå ôèðìû íå ëþáëþ åùå áîëüøå!!!
Garminych: 10.02.2008
: 2305

: 06 , 2010 1:01 22 AM     : Re: Áîëãàðèÿ

schaslivchik ():
ß òóò åäå â îòïóñê â Áîëãàðèþ, à æåíà ãîâîðèò âîçüìè ñ ñîáîé íàâèãàòîð. Âîò ÿ ÷å-òî â ñòóïàðå, à ãäå êàðòó âçÿòü? Ïîäñêàæèòå ïëèç!!!


1 - êóïèòü
2 - ïîèñêàòü òóò http://gpsmapsearch.com/?l=ru
    e-mail
zuzka: 25.02.2010
: 84

: 10 , 2010 6:18 34 PM     :

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:LandShark#.D0.91.D1.8A.D0.BB.D0.B3.D0.B0.D1.80.D1.81.D0.BA.D0.B8_.D0.BA.D0.B0.D1.80.D1.82.D0.B8_.D0.B7.D0.B0_Garmin

è âîîáùå
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_Map_On_Garmin/Download
Soffer: 18.08.2013
: 1

: 18 , 2013 10:22 55 PM     :

Åñòü êàðòà Áîëãàðèè
dopos: 01.04.2014
: 1

: 02 , 2014 11:23 59 PM     :

ñêèíü ïëèç

_______________
îáîæàþ ìíîãî ñíåãà, íî íåíàâèæó, êîãäà îí íà÷èíàåò òàÿòü âîêðóã ñëÿêîòü è ôó
:   
           forum.garminych.ru -> Ïîèñê êàðò : GMT + 4
1 1

 
 

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

File Attachment © by Meik Sievertsen