forum.garminych.ru forum.garminych.ru
forum.garminych.ru
 
 FAQFAQ             
            

Garmin nuvi 50 LM ïðîïàë ðóññêèé ÿçûê

 
           forum.garminych.ru -> Êëóá Garmin
::  
kruhilin: 06.07.2014
: 2

: 06 , 2014 1:13 55 PM     : Garmin nuvi 50 LM ïðîïàë ðóññêèé ÿçûê

Garmin nuvi 50 LM ïðîïàë ðóññêèé ÿçûê ïîñëå îáíîâëåíèÿ ïðîøèâêè ( îò áîëüøîãî óìà) äî V3.60. Ïîìîãèòå, ìîæåò êòî ñòàëêèâàëñÿ ñ òàêîé ïðîáëåìîé...
RTuERkaM: 30.03.2011
: 723

: 06 , 2014 2:14 50 PM     :

Âîò, ñâîè ïàïêè óäàëèòå, à ñ àðõèâîâ çàêèíüòå â ïàìÿòü íàâèêà. Êñòàòè ïîñëåäíÿÿ ïðîøèâêà âåðñèè 3.90, à íå 3.60.


Keyboards.zip
 :

  :  Keyboards.zip
  :  62.01 KB
 :  486 ()


Text.zip
 :

  :  Text.zip
  :  858.94 KB
 :  548 ()

kruhilin: 06.07.2014
: 2

: 06 , 2014 3:15 47 PM     :

Îãðîìíîå ñïàñèáî çà ïîìîùü.
:   
           forum.garminych.ru -> Êëóá Garmin : GMT + 4
1 1

 
 

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

File Attachment © by Meik Sievertsen