forum.garminych.ru forum.garminych.ru
forum.garminych.ru
 
 FAQFAQ             
            

Ðàäàðû ÃÈÁÄÄ "Ñòðåëêà"

 
           forum.garminych.ru -> Êëóá Garmin
::  
Maxx: 17.11.2011
: 14

: 17 , 2012 3:15 17 PM     : Ðàäàðû ÃÈÁÄÄ "Ñòðåëêà"

Ñäåëàéòå, ïîæàëóéñòà, îáíîâëåíèå ïîñëåäíèõ äàííûõ ïî ýòèì ðàäàðàì íà ïîñòîÿííîé îñíîâå. Õîòÿ áû ðàç â ìåñÿö, åñëè ýòî äîñòóïíî.
RTuERkaM: 30.03.2011
: 723

: 17 , 2012 3:15 39 PM     :

Ñïåöèàëüíî äëÿ Âàñ - http://forum.garminych.ru/viewtopic.php?t=26&start=195
:   
           forum.garminych.ru -> Êëóá Garmin : GMT + 4
1 1

 
 

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

File Attachment © by Meik Sievertsen