forum.garminych.ru forum.garminych.ru
forum.garminych.ru
 
 FAQFAQ             
            

Ïðîáëåìà ñ êàðòîé â Garmin 64

 
           forum.garminych.ru -> Êëóá Garmin
::  
johnsedaze: 31.10.2016
: 1

: 31 , 2016 10:10 32 AM     : Ïðîáëåìà ñ êàðòîé â Garmin 64

Äîáðûé äåíü!

Óñòàíàâëèâàþ â íàâèãàòîð Garmin 64 êàðòû OSM ñ ýòîãî ñàéòà, íàïðèìåð Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.

http://gis-lab.info/data/mp/

 ïðèëîæåíèè BaseCamp èëè MapSource êàðòà îòîáðàæàåòñÿ õîðîøî, è çàêà÷èâàåòñÿ â íàâèãàòîð íà êàðòó ïàìÿòè, ÷åðåç îáå ïðîãðàììû. À âîò â ñàìîì íàâèãàòîðå, îòîáðàæàþòñÿ òîëüêî åëå ðàçëè÷èìûå êîíòóðû ãðàíèö êàðòû, âñå îñòàëüíîå îòñóòñòâóåò.

Ðèñ (Êàðòà â ïðîãðàììå)
https://drive.google.com/open?id=0Byk-yFalxtY6ZEd0aDU0bXUwSkU

Ðèñ (Êàðòà â íàâèãàòîðå)
https://drive.google.com/open?id=0Byk-yFalxtY6WEt3d1E5LWdHX0k


Ïîäñêàæèòå, â ÷åì ìîæåò áûòü ïðîáëåìà?
Ñïàñèáî
RTuERkaM: 30.03.2011
: 723

: 27 , 2016 11:11 43 AM     :

Âîçìîæíî ïåðåäàåòå íå âñþ êàðòó, à òîëüêî åå ÷àñòü.
:   
           forum.garminych.ru -> Êëóá Garmin : GMT + 4
1 1

 
 

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

File Attachment © by Meik Sievertsen