forum.garminych.ru forum.garminych.ru
forum.garminych.ru
 
 FAQFAQ             
            

Êóäà ïðîïàë Garminych?

 
           forum.garminych.ru -> Çàìå÷àíèÿ, ïîæåëàíèÿ ê îôîðìëåíèþ ôîðóìà
::  
Hare: 30.07.2009
: 137
: Ìîñêâà

: 02 , 2010 5:17 57 PM     : Êóäà ïðîïàë Garminych?

Óæå äâå íåäåëè íåò. Ïîñëåäíåå ñîîáùåíèå îò 18.03.2010... Sad
_________________
Garmin GPSmap® 60CSx + Garmin nüvi® 765TFM
Georg: 09.01.2010
: 446
: Soviet Union

: 04 , 2010 12:12 04 PM     : Re: Êóäà ïðîïàë Garminych?

Hare ():
Óæå äâå íåäåëè íåò. Ïîñëåäíåå ñîîáùåíèå îò 18.03.2010... Sad


Äà-äà, ñêó÷íîâàòî íà ôîðóìå áåç íàøåãî Ãóðó.
Ïðèñîåäèíÿþñü ê âîïðîñó. Question

_________________
Garmin Nüvi® - 765T
Garminych: 10.02.2008
: 2305

: 05 , 2010 1:01 26 AM     : Re: Êóäà ïðîïàë Garminych?

Hare ():
Óæå äâå íåäåëè íåò. Ïîñëåäíåå ñîîáùåíèå îò 18.03.2010... Sad


Íåìíîãî îòëó÷àëñÿ Rolling Eyes Rolling Eyes Wink
    e-mail
Hare: 30.07.2009
: 137
: Ìîñêâà

: 05 , 2010 1:01 28 AM     : Re: Êóäà ïðîïàë Garminych?

Garminych ():
Hare ():
Óæå äâå íåäåëè íåò. Ïîñëåäíåå ñîîáùåíèå îò 18.03.2010... Sad


Íåìíîãî îòëó÷àëñÿ Rolling Eyes Rolling Eyes Wink


Ñ âîçâðàùåíèåì! Exclamation

_________________
Garmin GPSmap® 60CSx + Garmin nüvi® 765TFM
Garminych: 10.02.2008
: 2305

: 05 , 2010 1:01 35 AM     : Re: Êóäà ïðîïàë Garminych?

Hare ():
Garminych ():
Hare ():
Óæå äâå íåäåëè íåò. Ïîñëåäíåå ñîîáùåíèå îò 18.03.2010... Sad


Íåìíîãî îòëó÷àëñÿ Rolling Eyes Rolling Eyes Wink


Ñ âîçâðàùåíèåì! Exclamation


Ñïàñèáî.
    e-mail
:   
           forum.garminych.ru -> Çàìå÷àíèÿ, ïîæåëàíèÿ ê îôîðìëåíèþ ôîðóìà : GMT + 4
1 1

 
 

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

File Attachment © by Meik Sievertsen