forum.garminych.ru forum.garminych.ru
forum.garminych.ru
 
 FAQFAQ             
            

Ïîìåíÿòü çàñòàâêó íà 715ì

 
           forum.garminych.ru -> Êëóá Garmin
::  
eniramartlu: 25.08.2009
: 4

: 25 , 2009 2:14 02 PM     : Ïîìåíÿòü çàñòàâêó íà 715ì

Ïîäñêàæèòå, êàê ìåíÿåòñÿ çàñòàâêà...?
Íè÷åãî ïðîòèâ çàñòàâêè ñ êîîðäèíàòàìè Ãàðìèíû÷à íå èìåþ,íî õî÷åòñÿ ïðè çàïóñêå ÷åãî-òî ëè÷íîãî Smile
Garminych: 10.02.2008
: 2305

: 25 , 2009 2:14 15 PM     : Re: Ïîìåíÿòü çàñòàâêó íà 715ì

eniramartlu ():
Ïîäñêàæèòå, êàê ìåíÿåòñÿ çàñòàâêà...?
Íè÷åãî ïðîòèâ çàñòàâêè ñ êîîðäèíàòàìè Ãàðìèíû÷à íå èìåþ,íî õî÷åòñÿ ïðè çàïóñêå ÷åãî-òî ëè÷íîãî Smile


Çàéäèòå â ïðîñìîòð êàðòèíîê è òàì âûáåðåòå íóæíûé ôîí.
    e-mail
eniramartlu: 25.08.2009
: 4

: 25 , 2009 2:14 19 PM     :

Ïîíÿë,ñïàñèáî
:   
           forum.garminych.ru -> Êëóá Garmin : GMT + 4
1 1

 
 

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

File Attachment © by Meik Sievertsen